Večina stanovanj zgrajena po letu 1971, v letu 2010 dograjen 1 % vseh stanovanj

Več kot polovica stanovanj celotnega stanovanjskega sklada je bila zgrajena v obdobju od 1971 do 2010. Gradnja stanovanj je bila najintenzivnejša v desetletju od 1971 do 1980, saj v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljajo 22 % celotnega stanovanjskega sklada. V več kot polovici občin so predstavljala stanovanja, zgrajena v tem desetletju, 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada. V približno tretjini občin pa so predstavljala največji delež (20–40 %) stanovanja, ki so bila zgrajena pred letom 1918. V šestih občinah – Komenda, Benedikt, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Logatec in Duplek – so prevladovala stanovanja, ki so bila zgrajena po letu 2000; tam je bilo najmanj vsako peto stanovanje staro manj kot deset let.

Ocene za leto 2010 kažejo, da je bilo v tem letu v Sloveniji dograjenih nekaj manj kot 6.400 stanovanj; to je okrog 1 % vseh stanovanj v stanovanjskem skladu. V tem podatku so zajeta stanovanja, ki so bila v tekočem letu na novo zgrajena ali pridobljena s spremembo namembnosti in v katerih so potekala gradbena, obrtniška in/ali inštalacijska dela. Največ stanovanj so v letu 2010 dogradili v osrednjeslovenski (28 % vseh) in savinjski (15 % vseh), najmanj pa v zasavski statistični regiji (manj kot 1 % vseh). Po številu dograjenih stanovanj so med občinami osrednjeslovenske regije izstopale občine Ljubljana (464), Borovnica (206) in Komenda (176), med občinami v savinjski regiji pa občina Velenje (333). Stanovanja, ki so bila dokončana v letu 2010, so merila povprečno okrog 129 m2. V naslednjih desetih občinah pa (po ocenah) v tem letu ni bilo dokončano nobeno stanovanje: Hodoš, Kobilje, Mežica, Ribnica na Pohorju, Solčava, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Zavrč in Žetale.