Več priseljenih kot odseljenih v 96 občinah, v 111 ravno obratno

Na gibanje števila prebivalcev v državi vplivajo poleg naravnega gibanja tudi meddržavne selitve. Slovenija velja že več kot 50 let (izjema je bila nekaj posameznih let – 1991, 1992 in 1998) za državo priseljevanja. Čeprav se je število prebivalcev vse do leta 1993 povečevalo predvsem zaradi pozitivnega naravnega prirasta, je veljalo za zadnja leta, da se je število prebivalcev v Sloveniji povečevalo predvsem zaradi selitvenega prirasta s tujino. Število v Slovenijo priseljenih oseb je zlasti močno presegalo število oseb, odseljenih iz države v obdobju 2005–2009. V letu 2010 se je trend obrnil. V Slovenijo se je priselilo 15.416 oseb, odselilo se je 15.937 oseb, kar pomeni, da je bil selitveni prirast s tujino negativen in je znašal –0,3 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

Nekaj manj kot polovica vseh občin (96) je kljub skupnemu negativnemu selitvenem prirastu na ravni države imelo pozitiven skupni selitveni prirast, in sicer v večini primerov kot posledica pozitivnega selitvenega prirasta med občinami. Med občinami, v katere se je v letu 2010 priselilo več prebivalcev, kot pa se jih je iz njih odselilo (in so imele pozitivni skupni selitveni prirast), je bila po številu priseljenih prebivalcev prva občina Škofljica (45,3 na 1.000 prebivalcev), sledila ji je občina Tabor s skupnim selitvenim prirastom 40,2 prebivalcev na 1.000 prebivalcev. Skupni selitveni prirast nad 30 prebivalcev na 1.000 prebivalcev pa sta imeli še občini Velika Polana in Prebold.

111 slovenskih občin je imelo v letu 2010 negativni skupni selitveni prirast; to pomeni, da se je iz občine več prebivalcev odselilo, kot se jih je vanjo priselilo. Najbolj negativen skupni selitveni prirast sta imeli občini Veržej in Škocjan (obe z negativnim skupnim selitvenim prirastom pod –20 na 1.000 prebivalcev). Sledili sta jima občini Kuzma in Loška dolina (vsaka s skupnim selitvenim prirastom –19,3 na 1.000 prebivalcev).

 

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime 
Škofljica   45,3
Tabor 40,2
Velika Polana  36,3
Prebold 32,4
Preddvor  28,0Občine z najmanjšim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Veržej  -23,9
Škocjan -22,5
Kuzma -19,3
Loška dolina -19,3
Sveti Jurij v Slov. goricah -19,0