Število vpisov v terciarno izobraževanje za 17 % večje kot pred desetimi leti

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta opazno povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij. Delež generacije, vključene v terciarno izobraževanje, pa še vedno narašča.

V študijskem letu 2010/2011 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 107.134 študentov, v študijskem letu 2000/2001 pa 91.494 (torej se je število vpisov v desetih letih povečalo za 17 %).

Leta 2010 je bilo med prebivalci v starostni skupini 19–26 let približno 52 % študentov, leta 2000 pa 38 %. V desetih letih se je tako delež generacije, vpisane v terciarno izobraževanje, povečal za 14 odstotnih točk.