Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95,1101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,51,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,9-0,3
Indeks staranja109,9117,4
Indeks staranja za moške85,890,1
Indeks staranja za ženske135,8146,2
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)69,673,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5352
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
401412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
64,160,3
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8078
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
357389
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.8871.467
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.8004.346
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.64517.694