Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,2101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,2-0,3
Indeks staranja104,1117,4
Indeks staranja za moške80,190,1
Indeks staranja za ženske129,2146,2
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,573,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,011,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,310,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,014,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
417412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
59,960,3
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
341389
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7611.467
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2.6774.346
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.84017.694