Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)168,5101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,61,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,5-0,3
Indeks staranja139,6117,4
Indeks staranja za moške103,790,1
Indeks staranja za ženske178,6146,2
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)63,773,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4852
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,514,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,258,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
424412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
46,860,3
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
374389
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev571.467
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1334.346
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.89917.694