Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69,8101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,1-0,3
Indeks staranja114,4117,4
Indeks staranja za moške91,090,1
Indeks staranja za ženske138,6146,2
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)66,073,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)42,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
393412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,160,3
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
342389
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev3981.467
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.1254.346
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)13.13017.694