Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,8101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,510,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,11,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,5-0,3
Indeks staranja133,5117,4
Indeks staranja za moške102,490,1
Indeks staranja za ženske166,1146,2
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,273,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,911,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,410,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
427412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
56,860,3
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
387389
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5781.467
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.4504.346
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.60517.694