Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)106,1101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,8-0,3
Indeks staranja136,0117,4
Indeks staranja za moške105,490,1
Indeks staranja za ženske168,3146,2
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,173,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4352
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
451412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
59,960,3
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
463389
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5.5471.467
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev18.6464.346
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)19.22417.694