Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51,2101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,21,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,8-0,3
Indeks staranja131,2117,4
Indeks staranja za moške99,390,1
Indeks staranja za ženske164,9146,2
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,673,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,510,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)2,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,458,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
430412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
72,760,3
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
158389
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.9571.467
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev4.5504.346
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.55817.694