Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35,9101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,510,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,5-0,3
Indeks staranja121,7117,4
Indeks staranja za moške95,890,1
Indeks staranja za ženske148,9146,2
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,973,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,011,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,914,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
416412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,260,3
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
351389
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7051.467
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.1294.346
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)12.47017.694