Kazalniki za leto 2010 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89,3101,1
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,741,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,9-0,3
Indeks staranja132,2117,4
Indeks staranja za moške97,890,1
Indeks staranja za ženske166,9146,2
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,373,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
22,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,410,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,714,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
409412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,160,3
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
313389
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.0801.467
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.5144.346
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.36417.694