Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa naša druga največja statistična regija. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost in to, da se v njej nahaja glavno mesto države.

Skratka, ta regija je naša gospodarsko najbolj razvita regija; v letu 2009 je ustvarila 25- krat večji BDP kot zasavska regija ali dobro tretjino celotnega slovenskega BDP, od tega že več kot tri četrtine v storitvenih dejavnostih. Vrednost vlaganj v nova osnovna sredstva tukajšnjih podjetij, družb in organizacij z najmanj 20 zaposlenimi, merjena na prebivalca, je bila v letu 2010 trikrat višja od vrednosti vlaganj v koroški regiji.

Ta regija je zelo pomembna tudi z zaposlitvenega vidika, tudi za prebivalce iz drugih regij; število delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenih v tej regiji, je namreč precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji bivajo. Plače zaposlenih v podjetjih so v tej regiji najvišje (povprečna slovenska neto plača je v letu 2010 znašala 970 EUR, povprečna neto plača v tej regiji pa je bila za 90 EUR višja).

Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim tudi v deležu oseb, starih 25–64 let, z višje- in visokošolsko izobrazbo, saj je tukaj najvišji. Ta regija je pomembna tudi zaradi razvojnoraziskovalne dejavnosti – zaradi obsega bruto domačih izdatkov, ki jih namenja za to dejavnost, in tudi zaradi števila zaposlenih v tej dejavnosti.