Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)139101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,5-0,3
Indeks staranja148117
Indeks staranja za moške12290
Indeks staranja za ženske173146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4852
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)62,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
426412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7078
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
305389