Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)328101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,88,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,3-0,3
Indeks staranja102117
Indeks staranja za moške7290
Indeks staranja za ženske135146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7274
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,458,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
333412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
498389