Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)199101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,88,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,710,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,0-0,3
Indeks staranja117117
Indeks staranja za moške9590
Indeks staranja za ženske139146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,810,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,458,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
372412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9178
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
355389