Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)134101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,5-0,3
Indeks staranja127117
Indeks staranja za moške10190
Indeks staranja za ženske153146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,811,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,014,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,358,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
346412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9078
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
239389