Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)757101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,941,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,6-0,3
Indeks staranja173117
Indeks staranja za moške13190
Indeks staranja za ženske218146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7774
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,511,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,510,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)14,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
471412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
528389