Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)73101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,710,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,4-0,3
Indeks staranja75117
Indeks staranja za moške5990
Indeks staranja za ženske95146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5052
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)111100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)107100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-8,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
322412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
403389