Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)94101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,51,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,5-0,3
Indeks staranja102117
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske129146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8774
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4952
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)7,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
411412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
370389