Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,1-0,3
Indeks staranja120117
Indeks staranja za moške9690
Indeks staranja za ženske145146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,914,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,658,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
413412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7178
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
265389