Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,310,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,21,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,9-0,3
Indeks staranja77117
Indeks staranja za moške5690
Indeks staranja za ženske101146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5252
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
314,6389