Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)324101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,110,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,5-0,3
Indeks staranja106117
Indeks staranja za moške9990
Indeks staranja za ženske114146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-5,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
350412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
365,4389