Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)110101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,8-0,3
Indeks staranja127117
Indeks staranja za moške9990
Indeks staranja za ženske152146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8274
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,811,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,310,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)48,914,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
417412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
276389