Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)34101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,68,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,5-0,3
Indeks staranja104117
Indeks staranja za moške7890
Indeks staranja za ženske131146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6874
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,510,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,358,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
403412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
229389