Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)1.018101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,210,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,38,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,4-0,3
Indeks staranja130117
Indeks staranja za moške9890
Indeks staranja za ženske164146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8274
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5252
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)118100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)115100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-9,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
432412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7078
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
454389