Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)67101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,310,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,2-0,3
Indeks staranja90117
Indeks staranja za moške7190
Indeks staranja za ženske111146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,011,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,358,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
416412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
372389