Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)90101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
21,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,510,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,01,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,6-0,3
Indeks staranja167117
Indeks staranja za moške12790
Indeks staranja za ženske207146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6474
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
26,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
18,310,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,658,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
509412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
377389