Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)16101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,0-0,3
Indeks staranja143117
Indeks staranja za moške10790
Indeks staranja za ženske183146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6874
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)610
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,714,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
600412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
360389