Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)130101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)21,5-0,3
Indeks staranja118117
Indeks staranja za moške9690
Indeks staranja za ženske143146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,411,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,258,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
508389