Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-33,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
23,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)21,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,3-0,3
Indeks staranja127117
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske181146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6874
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)410
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)73100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)76100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
27,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
21,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)37,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
396412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
146389