Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)364101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,3-0,3
Indeks staranja112117
Indeks staranja za moške8690
Indeks staranja za ženske140146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5352
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)102100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,511,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,510,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,658,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
390412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7878
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
363389