Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,110,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,9-0,3
Indeks staranja156117
Indeks staranja za moške11390
Indeks staranja za ženske222146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1410
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,810,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-6,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
510412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
563389