Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,310,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,21,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,1-0,3
Indeks staranja133117
Indeks staranja za moške10190
Indeks staranja za ženske166146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7874
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-14,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,358,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
468412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6352
Komunalni odpadki (kg/preb)
265389