Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)31101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
21,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)18,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,61,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,8-0,3
Indeks staranja151117
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske281146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
25,811,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
17,410,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)48,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)48,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
484412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4252
Komunalni odpadki (kg/preb)
220389