Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)39101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,510,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,0-0,3
Indeks staranja149117
Indeks staranja za moške11390
Indeks staranja za ženske190146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7774
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5252
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)101100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,714,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
473412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
425389