Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,61,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,6-0,3
Indeks staranja92117
Indeks staranja za moške6990
Indeks staranja za ženske116146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5352
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
390389