Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)112101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,81,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,7-0,3
Indeks staranja145117
Indeks staranja za moške11790
Indeks staranja za ženske175146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7174
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5452
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
469412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9078
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5952
Komunalni odpadki (kg/preb)
418389