Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)10101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,210,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,910,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0-0,3
Indeks staranja117117
Indeks staranja za moške10290
Indeks staranja za ženske129146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)8052
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)610
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
450412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8178
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
338389