Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)555101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,741,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,310,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,410,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,9-0,3
Indeks staranja131117
Indeks staranja za moške9990
Indeks staranja za ženske165146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4352
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
438412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
540389