Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,410,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,01,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,0-0,3
Indeks staranja88117
Indeks staranja za moške6890
Indeks staranja za ženske108146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5852
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,658,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
402412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
365389