Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)29101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,141,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,51,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,1-0,3
Indeks staranja158117
Indeks staranja za moške12690
Indeks staranja za ženske189146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5052
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)27,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
425412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
357389