Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)22,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,5-0,3
Indeks staranja84117
Indeks staranja za moške7190
Indeks staranja za ženske99146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,810,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-6,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
375389