Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,5-0,3
Indeks staranja140117
Indeks staranja za moške11190
Indeks staranja za ženske173146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7274
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,514,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
522412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5952
Komunalni odpadki (kg/preb)
397389