Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,141,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,210,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,11,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,4-0,3
Indeks staranja101117
Indeks staranja za moške7190
Indeks staranja za ženske132146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)9974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5852
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,310,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-2,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
308412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
320389