Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)203101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,1-0,3
Indeks staranja122117
Indeks staranja za moške10090
Indeks staranja za ženske148146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7174
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)28,014,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
396412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
318389