Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)171101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,310,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,9-0,3
Indeks staranja124117
Indeks staranja za moške10290
Indeks staranja za ženske149146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6274
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,310,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)47,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
371412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
213389