Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)115101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,2-0,3
Indeks staranja131117
Indeks staranja za moške9890
Indeks staranja za ženske166146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8074
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,511,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)26,014,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
392389