Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)99101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,81,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,1-0,3
Indeks staranja68117
Indeks staranja za moške5990
Indeks staranja za ženske76146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6474
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4252
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)610
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,011,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)23,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
401412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
199389