Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)138101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,310,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,21,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,2-0,3
Indeks staranja100117
Indeks staranja za moške6590
Indeks staranja za ženske139146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4952
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)610
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,811,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)26,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
277389